KMP算法求串的循环节长度

KMP OI next数组 next数组的作用: 在失配时, 应该将模板串的指针指向哪个位置 next数组的意义: 前面长度为i的字串中, 前后缀相等的最大长度 求法一 12345678910111213141516memset(next, 0, sizeof next);int j = 0, k = -1; // j前缀,k后缀next[0] = -1;while (j < m -...

发布于 OI